เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗


วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา

๑. ญัตติโอนเงินงบประมาณ

๒. ญัตติขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง บริเวณหลังวัดเกาะ ตำบลบางพลับ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระฯ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-18