เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ        สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกวาระ ทุกโอกาส เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันเกิด เป็นต้น ทั้งนี้ได้ขอให้เปลี่ยนเป็นการอวยพร หรือเข้ามาแสดงความยินดีในวาระโอกาสต่าง ๆ เพียงเท่านั้น และขอให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้

ในการนี้ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ระบุว่ากิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมไม่รับ     ของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ต่อไป

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25