เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑


วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณ/การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายเงินสะสมซ่อมแซมระบบประปา/ เทศบัญญัติ บริหารกิจการประปา/เทศบัญญัติ งปม.  พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2024-06-11
2024-05-01
2024-04-23
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-22
2024-03-21