เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑


วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณ/การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายเงินสะสมซ่อมแซมระบบประปา/ เทศบัญญัติ บริหารกิจการประปา/เทศบัญญัติ งปม.  พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25