เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 


จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒


วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อพิจารณา ๑. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... ๒.ร่างเทศบัญญัติ งปม.รายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ /๓. การขออนุมัติขยายเงิน งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. การขออนุมัติยกเว้นระเบียบฯ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระฯ

2023-12-05
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-09
2023-11-05
2023-10-30
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-09-25