เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายญาณเวทย์ สอนสม


ปลัดเทศบาล

092-7133917
นางพเยาว์ ขำประไพ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

086-1362338นางวิมล นาคบัณฑิตย์
นางสาวหน่อย ไชยกำบัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
061-8167859
089-2505515

นางสาวรัตน์ชนก คันทรง นางสาวหทัยกาญจน์ ทัศแก้ว นายอัสฎา เชื้อบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
082-6671692 095-7049454 081-2816351

นางกนกวรรณ ทองหล่อ นายบุญเลิศ ผลทิพย์ นายเจษฎา สุขสวย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
085-5118872 062-3363622 081-9191748

นางสุนิสา สุขะปานนท์ นายกนก แก้วกระจาย นายสมชาย แสงพลาย
นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
095-8203874 099-0133301 081-7803475
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 035- 610-611 โทรสาร : 0-3561-0611
Email : http://saraban_5240123@hotmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign