วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท-๓๒๔๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เมืองอ่างทองเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ปะปาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเคลื่อนที่เร็วหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๕ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง