วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอด LED T๘ ๑๘W (๑,๘๐๐LM) DE เดย์ไลท์ จำนวน ๑๐๐ หลอด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อสปอนเซอร์ จำนวน ๓ ลัง เพื่อใช้ในโครงการส่งตัวนักกีฬาแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ (บางระกำเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล จิตอาสา จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล วันเวลาจัดเก็บขยะ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษี ขนาดกว้าง ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ ธรรมดา ๑ วัน เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง