วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร ใบมีดตัดหญ้า จำนวน ๔ อัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวด ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่นG ๑๐๑๐ หมายเลขครุัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ชนิดตั้ง/แขวน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๘ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างตัดแต่งกิ่งต้นโพธิ์ บริเวณลานโพธิ์ หมู่ ๕ ตำบลอินทประมูล จำนวน ๑ ต้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๕ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ยี่ห้อ ASUS หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๗ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างป้ายเหล็กพร้อมกรอบและติดตั้งลูกศรบอกทาง ขนาด ๐.๗๐X๑.๕๓ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมละการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง