วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA๔ จำนวน ๖ ลัง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งตัวนักกีฬาแข่งขันเข้าร่วมเเข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเช้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเครื่องเสียง/ดนตรี/เวที เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างตกแต่ง และจัดสถานที่ จำนวน ๑ วัน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกรทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง