วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวารสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ เล่ม เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช เอชโซนัด ๙๕ / ไกลโฟเซต จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (เหมาจ่าย) เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนอ่างแก้ว ๑๐ หลังบ้านนายประภาส เยือกเย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ๒๗ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างสำรวจประชากรสุนัขและเเมว ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๒๖๘ ตัว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ยี่ห้อ Fuji XEROX DOCUPRINT P๒๘๕DW จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU ชนิดตั้ง/แขวน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง