วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Mouse wireless จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๖/๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ขวดเล็ก จำนวน ๑๐ โหล เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง