วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๐๕ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Fuji xerox p๒๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิลปีใหม่่ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ยางนอก ๑๙๕-๑๔ BS จำนวน ๔ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - หินคลุก จำนวน ๓๐ คิว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บง-๔๓๔๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๒-๐๐๐๒ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กค-๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๖ และ รถยนต์ยี่ห้อยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ ของ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง