วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
ซื้อของสมนาคุณที่ใช้ในการศึกษาดูงาน จำนวน ๔ ชุด เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ถุงผ้า/สมุดปกอ่อน/ปากกา เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศีกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ๒ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๓ วัน เพื่อใข้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Mouse wireless จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๖/๔๑๖-๕๒-๐๐๓๗ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง