วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล ลดใช้โฟม ขนาด ๐.๘๐X๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะบรรจุโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อเคเบิ้ลไทร์ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๖ ห่อ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ PVC ๑๐ โพลี จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับออุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้่ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องมิคเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล รัชกาล ที่๑๐ ขนาด ๑.๕๐X๒.๙๕ เมตร และ ป้ายไวนิล ห้ามจอดรถบริเวณโดมลานโพธิ์ ขนาด ๑.๕๐X๓.๐๐ เมตร เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง