วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
27  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งประดับไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ วัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพค เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปักเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๐ ต้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟหิงห้อย ๑๐๐ LED (แซ่) แสงวอร์มไวท์ (แพคถุง) จำนวน ๒๐๐ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งประดับซุ้มสวัสดีปีใหม่ จำนวน ๒ จุด เพื่อใช้ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อเคเบิ้ลไทร์ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ ถุง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง