วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิืิ์ทอง ขนาด ๑.๒๐ เมตร X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สาย VAF ๒X๒.๕ SQ MM.(๑๐๐M) TU จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ เชือกกระตุก/สายพาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ประตูน้ำ-ทองเหลือง ๒.๕ นิ้ว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๗๔๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จำนวน ๒ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง กุญแจเลื่อน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง