วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกหารสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน แลคซีน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑๘ ม้วน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ขนาด ๓.๐๐X๑๘.๕๐ เมตร และ ป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ขนาด ๓.๙๐X๙.๗๐ เมตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุดนตรี-อังกะลุงไม้ไผ่ลายรางไม้สัก ๑๔ ตับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด ( ๗ คู่/ชุด) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง