วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ ธรรมดา ๑ วัน เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างป้ายอะคริลิก จำนวน จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐/ธงตราสัญลักษณ์ วปร.เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ขนาด ๘๐X๑๒๐ซม. จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างสแลนสีเขียว ๒ เมตรX๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ยางนอก ๒๑๕/๗๐-๑๕ BS จำนวน ๑ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง