วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง แบตเตอรี่ ิจำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๑ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท-๓๒๔๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับก่ารศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)