วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
ซื้อถ่าน AA (๖๐ PCS) จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๕๓ คน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ X ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๗๕๘ ตัว เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง