วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เชือก จำนวน ๖.๘๗ กิโลกรัม เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถแบคโอเล็ก ธรรมดา ขุดเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณหมู่ ๖ ริมแม่น้ำน้อย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ถุงมือยางสีส้ม/ถุงมือผ้าถัก จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง