วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2565
ซื้อกระสอบทราย จำนวน 10,900 ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน ๓๘๕ คิว และกระสอบทราย จำนวน ๓๕,๐๐๐ ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพิื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน 420 คิวและกระสอบทราย จำนวน 7,300 ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)่ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาขนย้ายดินและถมดิน เกรดปรับดินลงหินคลุก บริเวณริมแม่น้ำน้อยตั้งแต่วังปลา ถึงบ้านอาจารย์สมศักดิ์ สนใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓๐ ผืน เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓๐ ผืน เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โอโตเมติกสตาร์ท จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนถบพตร ปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ สายส่งน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว และ โซแนกซ์ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง