วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณสามแยกถนนอินทประมูล 3 (ถนนทางเข้าวัดเดิม) ถึงสี่แยกถนนทางเข้าวัดบุญศิริวิทยาราม ด้านหนองยายคลัง หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารใบความรู้ จำนวน ๙๐ แผ่น เพื่อใช้ในโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวัน จำนวน ๙๐ คน เพื่อใช้ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของ กองสาธารสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๒ มื้อ เพื่อใช้ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง