วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ บันไดอะลูมิเนียมอเนกประสงค์พับได้ ๑๖ ชั้น (๔X๔) รุ่นWK๔๒๑๒-๔ สีน้ำเงิน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมสำเร็จ ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๑๘ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ บันไดอะลูมิเนียมอเนกประสงค์พับได้ ๑๖ ชั้น (๔X๔) รุ่นWK๔๒๑๒-๔ สีน้ำเงิน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค-๓๑๒๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม จำนวน ๓,๖๐๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานงบกลาง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง