วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ชุดลูกข่ายจำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ X ๒ เมตร เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท แบบ ๕๐๐ซองต่อถัง จำนวน ๑๓ ถังและน้ำยาเคมีกำจัดยุง ลูกน้ำยุงลาย บรรจุ ๑ ลิตรต่อขวด จำนวน ๑๒ ขวด เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖ แพค เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนัเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง