วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 788 คน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2566
อาหารเสริม(นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเช้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA๔ จำนวน ๖ ลัง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งตัวนักกีฬาแข่งขันเข้าร่วมเเข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเช้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเครื่องเสียง/ดนตรี/เวที เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง