วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๐ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เหล็กแบน ๒X๖ มิลX๖ เมตร จำนวน ๑๔ เส้่น เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์พยาบาลกู้ชีพ ทะเบียน บท-๑๗๐๑ อ่างทอง หมายเลขชครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กอง กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๖๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง