วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก/ยางใน/ยางรองขอบ รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๖-๐๐๐๑ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ เล่ม เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เหล็กแบน ๓ นิ้ว หนา ๖ มิล จำนวน ๘ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล ลดใช้โฟม ขนาด ๐.๘๐X๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะบรรจุโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง