วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยี่โบลท์เหล็ก ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖๐ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๓๕ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 788 คน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2566
อาหารเสริม(นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเช้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง