วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน -ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บท-๓๒๔๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม/คอลลีน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
27  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งประดับไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ วัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพค เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปักเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๐ ต้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง