วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๙ คิว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์พยาบาลกู้ชีพ ทะเบียน บท-๑๗๐๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘-๐๐๐๑ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิลเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ขนาด ๐.๘X๑.๒ และ ป้ายไวนิลรับโล่รางวัลแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด ๒.๕๐X๑๒ เมตร เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD ทะเบียน กข-๕๐๒๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อใช้ฟังการชี้เเจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของกิจการประปาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และอัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา ณ อาคารเอนกประสงค์ (ลานโพธิ์) หมู่ที่ ๕ ตำบลอินทประมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๘ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง