วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม/สปอนเซอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งตัวนักกีฬาแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างสกรีนเสื้อกีฬา จำนวน ๓๒ ตัว เพื่อใช้ในโครงการส่งตัวนักกีฬาแข่งขันกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อลูกตระกร้อ จำนวน ๓ ลูก เพื่อใช้ในโครงการส่งตัวนักกีฬาแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพค เพื่อใช้ในวันฝึกซ้อมกีฬาและวันแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ค.ส.ล. ๑๙ บ่อพร้อมเทถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนอ่างแก้ว ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
28  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนอ่างแก้ว ๑๐ หลังบ้านนายประภาส เยือกเย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ๒๗ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนอ่างแก้ว ๑๐ หลังบ้านนายประภาส เยือกเย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ๒๗ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง