วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - เก้าอี้พลาสติก จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบสแตนเลส ขนาด ๒๑ ลิตร เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อนมสดพร่องมันเนย รสจืดและถุงหิ้ว เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างค่าถ่ายเอกสารความรู้ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จำนวน ๕๙๒ แผ่น ของ กองสาธารณสุุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ขนาด ๒.๔ X ๐.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ลำโพงขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะประชุม ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด / เก้าอี้ประชุมบุนวมขาเหล็ก จำนวน ๓๐ ตัว / ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อนม UHT ไทยเดนมาร์ค รสจืด/ถุงหิ้ว ขนาด ๙X๑๘ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร ความรู้ เพื่อใช้ในโครงการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชฯสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ สาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง