วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2566
ซื้อดอกไม้สด เพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อถังน้ำ น้ำอบไทยและน้ำดื่มชนิดขวด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องด่ื่ม จำนวน ๑ มื้อ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซีต่อขวด พร้อมป้ายห้อยคอ, บัตรประจำตัวสุนัข, บัตรประจำตัวสุนัข, เข็มฉีดยา ขนาด ๑ นิ้วและกระบอกฉีดยา (ไซริงค์) ขนาด ๓ ซีซี จำนวน ๑,๔๔๒ ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท-๓๒๔๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง