วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา/ใบเสร็จค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย/กระดาษความร้อนขนาดกว้าง ๕.๖ ซ.ม. จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล แบบพกพา TC จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเเคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทราย จำนวน ๑๒ คิว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Epson LQ-๕๙๐ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท-๓๒๔๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของบ้าน นางสาวอรอุมา วงเวียนรอด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านของ นางเอ็ง คุ้มกัน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการจัดบริการขฮงศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ บ้าน นางสาวรังสิมา ดำรงศรี งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคาระห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง