วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ขนาด ๒.๔๐X๐.๘๐ จำนวน ๑ ป้าย ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อเกลือไอโอดีน/ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลบางพลับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ NIKON หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๖-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิตและวิชาการ ของ สำนักนักปลััดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกัับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทองหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง