วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานงแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวััสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดเล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๑๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อกรอบ A๔ หน้าใหญ่ จำนวน ๗ อัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนัักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง