วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร-สารกำจัดวัชพืช เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน-ตรายางจำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างติดฟล์มฝ้า ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๕๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ขนาด ๓.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( น้ำดื่ม) จำนวน ๔๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้น ๓ ช่อง จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง