วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซีต่อ ๑ ขวดพร้อมป้ายห้อยคอ/บัตรประจำตัวสุนัข/เข็มฉีดยา ขนาด ๑ นิ้วและกระบอกฉีดยา จำนวน ๑,๗๕๘ ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจากสะพานคลองสาหร่ายริมแม่่น้ำน้อยถึงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4-5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๘ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑,๗๕๘ ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร ใบมีดตัดหญ้า จำนวน ๔ อัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวด ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่นG ๑๐๑๐ หมายเลขครุัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง