วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุทำน้ำมันเขียว/ยาหม่อง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๓ คน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข -๙๙๒๖ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีกันสนิม/ลวดเชื่อม โกเม จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณสามแยกถนนอินทประมูล 3 (ถนนทางเข้าวัดเดิม) ถึงสี่แยกถนนทางเข้าวัดบุญศิริวิทยาราม ด้านหนองยายคลัง หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑๔๕ ใบ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง