วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 233.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398.00 ตร.ม.ต่อของเดิมหลังโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองถึงวิหารหลวงพ่อโต หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ เล่ม เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางมะตอย ๓๐ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บง ๔๓๔๐ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๒๐ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภััย จากโรคพิษสุนััขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง