วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานวางเเผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างป้ายอะคริลิค+กรอบเหล็กชื่อเทศบาล พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔.๓๕X๐.๘๗ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ขนาด ๑.๒X๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ขนาด ๑.๒X๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยเเพร่ ป้ายไวนิล โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขนาด ๑.๒๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง