วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านของ นางเอ็ง คุ้มกัน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการจัดบริการขฮงศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ บ้าน นางสาวรังสิมา ดำรงศรี งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคาระห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปรับสภาพเเวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านของ นายสงัดชัย จุตุรงค์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิล โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ขนาด ๐.๘๐X๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ บันไดอะลูมิเนียมอเนกประสงค์พับได้ ๑๖ ชั้น (๔X๔) รุ่นWK๔๒๑๒-๔ สีน้ำเงิน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมสำเร็จ ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๑๘ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ บันไดอะลูมิเนียมอเนกประสงค์พับได้ ๑๖ ชั้น (๔X๔) รุ่นWK๔๒๑๒-๔ สีน้ำเงิน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง