วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างป้ายอะคริลิค+กรอบเหล็กชื่อเทศบาล พร้อมติดตั้ง ขนาด ๔.๓๕X๐.๘๗ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข -๙๙๒๖ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเช้าเล่มเอกสาร จำนวน ๔ เล่ม เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการพิจาณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ ชุด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารรสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง