วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาฉีดวัคซีน สุนัขและแมว จำนวน ๑,๘๖๔ ตัว เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญห้อยคอและบัตร จำนวน ๑,๘๖๔ ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำยลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ฯ งานแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๕ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งแขวนยี่ห้อ เซ็นทรัลหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๑ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รางปลั๊ก ๔ ช่อง จำนวน ๒ อัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง