วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ PVC ๑๐ โพลี จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับออุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้่ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องมิคเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล รัชกาล ที่๑๐ ขนาด ๑.๕๐X๒.๙๕ เมตร และ ป้ายไวนิล ห้ามจอดรถบริเวณโดมลานโพธิ์ ขนาด ๑.๕๐X๓.๐๐ เมตร เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๙ คิว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์พยาบาลกู้ชีพ ทะเบียน บท-๑๗๐๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘-๐๐๐๑ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง