วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดกู้ชีพ พร้อมปักสัญลักษณ์ จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างทำเอกสารใบความรู้ จำนวน ๑,๓๑๘ แผ่น เพื่อใช้ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ กองสาธารณสุขและสิ่ง เเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ขนาด ๐.๘๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้ายเพื่อใช้ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมโภชนาก่รและสุขภาพอนามัยแม่เเละเด็ก ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่เเละเด็กฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐ % จำนวน ๒,๖๓๖ ถุง เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อนมสดพร่องมันเนย รสจืด จำนวน ๓๖ ชุด และ ถุงหูหิ้วขนาด ๑๒X๒๐ นิ้ว ๒ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่เเละเด็กฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร ประกอบด้วย เกลือ/น้ำปลา/น้ำมันหอย/ซีอิ๋วขาว จำนวน ๑,๓๑๘ ชุด เพื่อใช้ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง