วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ชนิดตั้ง/แขวน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล โครงการประชาคม ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๔๐ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อัวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๗๙๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง