วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบแม่น้ำน้อย เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนางจำลอง กิจพยัคฆ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทประมูล ถึงหน้าวัดบุญศิริวิทยาราม (ใหม่) หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือตามสภาพพื้นที่
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ถากถางหญ้า ถางป่าและล้มต้นไม้ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำดื้ม/กระจาดพลาสติกตาถี่ี ๑๕ ซม./กระจาดพลาสติกตาถี่ ๓๐ ซม./ถังน้ำพลาสติกมีหูหิ้ว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ๑ ครัวเรือน ๑ อถล. ๑ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ครั้งที่ ๓) ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๕ อัน เพื่อใช้ในงานงบกลาง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี ขนาดกว้าง ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถยนต์ R ๖๑๑ จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ผ้าเย็น จำนวน ๔ แพค ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๔๐ แพคและสปอนเซอร์ จำนวน ๑๐ ลัง เพื่อใช้ในวันฝึกซ้อมและวันแข่งขัน ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง