วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๖๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) รุ่น Cyber Power UT๘๐๐EG จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่๑ รุ่น Brother HL-L๒๓๗๐DN จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ จอ ๑๙ นิ้ว รุ่น Acer Aspire TC ๑๗๘๐-๑๓๔๘GOTOMi/TOO๔ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม จำนวน ๑,๑๕๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง/แขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู และ เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง/แขวนขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างดอกไม้แห้งประดับโพเดียมและโต๊ะรับแขก จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง