วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๓ คน ของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐หน้า/นาที) รุ่น ฺBrother HL-L๓๒๗๐CDW จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ จอ ๑๙ นิ้ว รุ่น Acer Aspire TC ๑๗๘๐-๑๓๔๘GOTOMi/TOO๔ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่๑ รุ่น Brother HL-L๒๓๗๐DN จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) รุ่น Cyber Power UT๘๐๐EG จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานวางเเผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุทำน้ำมันเขียว/ยาหม่อง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๓ คน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข -๙๙๒๖ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง