วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA สีดำ ทะเบียน กธม ๘๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง-๔๓๔๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขนาด ๙.๕X๓.๕๐ และขนาด ๒.๕๐X๑.๐๐ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์-สินครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง/แขวน ยี่ห้อ Eminent ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษบรูฟ จำนวน ๓๐ แผ่น เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด ๒.๐๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง/กระดาษสี แพคเล็ก จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง