วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเช้าเล่มเอกสาร จำนวน ๔ เล่ม เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการพิจาณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ ชุด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารรสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซม-ประปาเทศบาลตำบลโพธิิ์ทอง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๙ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิิ์ทอง) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง