วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมเเข่งขันกีฬาประเภทต่่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง/ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างบ้านลมสไลเดอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะและสติ๊กเกอร์รถกู้ชีพ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง