วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟถนน ฟิลิปส์ ๕๐W จำนวน ๑๕ ชุดเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๖๕ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลััดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๙๙๒๖ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขน่ส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๓๑๒๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด o ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตรปิดหลังท่อ บริเวณถนนอินทประมูล ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์ประปา จำนวน ๗๓ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง