วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึก Brother TN ๒๒๖๐ จำนวน ๑ กล่อง ของ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์สำนนักงาน หุ้มเบาะเก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ปากกา pental จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อเคเบิ้ลไทร์ จำนวน ๑๐ ห่อ เพื่ใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๐๕ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Fuji xerox p๒๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง