วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD ทะเบียน กข-๕๐๒๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อใช้ฟังการชี้เเจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของกิจการประปาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และอัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา ณ อาคารเอนกประสงค์ (ลานโพธิ์) หมู่ที่ ๕ ตำบลอินทประมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๘ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ชนิดตั้ง/แขวน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิล โครงการประชาคม ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง