วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคูระบายน้ำ บริเวณถนนกันรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ หมู่7 ตำบลอินทประมูล ความยาว ๒๗๐ เมตร จำนวน ๔ ชั่วโมง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บท-๑๗๐๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง-๔๓๔๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔--๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างตัดแต่งกิ่งต้นโพธิ์ บริเวณข้างบ้าน นางบำรุง สุภรพงษ์ หมู่ ๕ ตำบลอินทประมูล จำนวน ๑ ต้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๓๖ คิว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเข้าเล่มเอกสารทางราชการ จำนวน ๔ เล่ม เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง