วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ยางนอก ๒๔๕๗๐-๑๖ จำนวน ๔ เส้น เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๔ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวนเด็กนักเรียน ๘๐๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ชุดลูกข่ายจำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง