วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ X ๒ เมตร เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท แบบ ๕๐๐ซองต่อถัง จำนวน ๑๓ ถังและน้ำยาเคมีกำจัดยุง ลูกน้ำยุงลาย บรรจุ ๑ ลิตรต่อขวด จำนวน ๑๒ ขวด เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖ แพค เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนัเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง