วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สาย VAF ๒X๒.๕ SQ MM.(๑๐๐M) TU จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ เชือกกระตุก/สายพาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ประตูน้ำ-ทองเหลือง ๒.๕ นิ้ว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๗๔๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จำนวน ๒ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง กุญแจเลื่อน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ จำนวน ๑๐ ลัง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ลูกกุญแจ / โซ่ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง