วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง หลอดไฟและขั้วไฟ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox P๒๖๕ dw และ ครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ PC ยี่ห้อ ASUS และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ ACER จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณพ์ ๐๑๒-๕๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างย้าย/รื้อป้ายอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมติดตั้งที่ตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นเสริมซึมซับ แผ่นรองซับ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลทีมีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง