วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด ๒.๐๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง/กระดาษสี แพคเล็ก จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกฯ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Central ชนิดตั้งแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daimon ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU ชนิดตั้งแขวน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo Denki ขนาด ๒๕๐๐๐ BTU และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU และ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daimon ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง หลอดไฟและขั้วไฟ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox P๒๖๕ dw และ ครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ PC ยี่ห้อ ASUS และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ ACER จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณพ์ ๐๑๒-๕๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง