วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับก่ารศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ FUJI XEROX P๒๖๕ DW จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอย ๒ ตัว พร้อมรีซีพเวอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียน ๗๙๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง