วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2566
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๙ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิิ์ทอง) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถยนต์บรรทุก ทะเบียน บท-๔๔๐๓ อ่างทอง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑๐-๔๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์พยาบาลกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บท-๑๗๐๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖และช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ถากถางหญ้า ถางป่าและล้มต้นไม้ จำนวน ๑๗,๙๗๐ ตารางเมตรเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชุนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ประจำเดือน ธันวามคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบแม่น้ำน้อย เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนางจำลอง กิจพยัคฆ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทประมูล ถึงหน้าวัดบุญศิริวิทยาราม (ใหม่) หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือตามสภาพพื้นที่