วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๗๙๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA สีดำ ทะเบียน กธม ๘๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง-๔๓๔๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขนาด ๙.๕X๓.๕๐ และขนาด ๒.๕๐X๑.๐๐ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์-สินครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง/แขวน ยี่ห้อ Eminent ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง