วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๕๐ แพค เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/แป้งเด็ก/ถุงหิ้ว จำนวน ๙๐๐ ชุด เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิิ์ทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ๆ - ยาทากันยุง จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อรองเท้าบูท/ถุงดำ ขนาด ๑๘๒๐ นิ้ว/ทิชชู่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ถุงดำ ขนาด ๓๐๔๐ จำนวน ๕๐๐ แพค/ถุงแดง ขนาด ๓๐๔๐ จำนวน ๑๐๐ แพค เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๒๒,๗๐๐ ใบ และทรายจำนวน ๓๒ คิว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อกระสอบทราย จำนวน 10,900 ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน ๓๘๕ คิว และกระสอบทราย จำนวน ๓๕,๐๐๐ ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพิื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน 420 คิวและกระสอบทราย จำนวน 7,300 ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)่ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง