วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซีต่อขวด พร้อมป้ายห้อยคอ, บัตรประจำตัวสุนัข, บัตรประจำตัวสุนัข, เข็มฉีดยา ขนาด ๑ นิ้วและกระบอกฉีดยา (ไซริงค์) ขนาด ๓ ซีซี จำนวน ๑,๔๔๒ ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท-๓๒๔๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เมืองอ่างทองเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ปะปาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง