วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเคลื่อนที่เร็วหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๕ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมัน ๔T ฮอนด้า จำนวน ๑ กระป๋อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใชเในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง