วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox P๒๖๕ dw และ ครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ PC ยี่ห้อ ASUS และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ ACER จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณพ์ ๐๑๒-๕๒-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างย้าย/รื้อป้ายอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมติดตั้งที่ตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นเสริมซึมซับ แผ่นรองซับ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลทีมีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ยี่ห้อฮอนด้าแบบสะพายบ่า ๔ จังหวะ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง