วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายไวนิลฯ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขาไมค์ จำนวน ๒ ชิ้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นางมณีรัตน์ โพธิ์พฤกษาวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นายทรงเดช เที่ยงดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง