วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๓๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๖๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑,๔๔๒ ตัว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ จำนวน ๑๐ ลัง เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม,สปอนเซอร์ เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อยาเวชภัณฑ์ เคาเตอรฺ์เพนแบบร้อน จำนวน ๕ หลอด เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง