วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIMON -ขนาด ๒๕๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus -ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจากสะพานคลองสาหร่ายริมแม่่น้ำน้อยถึงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4-5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กค-๓๑๒๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พนักพิงสูง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑-๕๘-๐๓๙๗ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ประตูเปิดปิด ทางเข้า/ออก อาคารผู้บริหาร เปลี่ยนกุญแจ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง