วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร เเผ่นพลาสติกคลุมวัชพืช ๑X๒๐๐ เมตร สีดำ จำนวน ๕ ม้วน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ASUS พีซี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อโกโกะผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนาด M จำนวน ๒,๕๒๐ ชิ้น / ขนาด L จำนวน ๔,๓๘๐ ชิ้น / โกโกะแผ่นรองซับ จำนวน ๑,๐๒๐ ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ โหล เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๐.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอ่างแก้ว 5 บริเวณหน้าโรงสีเก่าต่อของเดิมถึงบริเวณปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ๒ คัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๓ วัน เพื่อใข้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อของสมนาคุณที่ใช้ในการศึกษาดูงาน จำนวน ๔ ชุด เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ถุงผ้า/สมุดปกอ่อน/ปากกา เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศีกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง