วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นางบุญช่วย โชติช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นายวิรัตน์ พุ่มสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน ๓๐ คิว เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อถุงใส่ทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สามเหลี่ยมกั้นจราจร จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ ชุดป้องกันโรค PPE จำนวน ๓๕ ชุด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง