วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑,๔๔๒ ตัว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ จำนวน ๑๐ ลัง เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม,สปอนเซอร์ เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อยาเวชภัณฑ์ เคาเตอรฺ์เพนแบบร้อน จำนวน ๕ หลอด เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อลูกวอลเลย์บอลมิกาซ่า จำนวน ๓ ลูก เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติ ขอ งสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์-เครื่องปรับอากศชนิดตั้งแขวน ยี่ห้อ Eminent ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๒-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์-รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ อีซูซุ สีแดง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๗๔๘ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง